Subquadrant Akon, Khanon, Pollaco-Hermi – 10000 LJ